error_reporting(0); Rezultaty projektu | Birth of Ideas

Rezultaty projektu


O1. Innowacyjny model szkolenia twórczych umiejętności młodych przedsiębiorców na obszarach wiejskich (IMCRA)

Głównym celem modelu IMCRA jest wspieranie (re-) integracji uczniów ze środowisk defaworyzowanych o mniejszych szansach na rynku pracy.

Cele są następujące:

  • przyczynianie się do zmniejszenia liczby nisko wykwalifikowanych dorosłych poprzez modernizację swoich umiejętności twórczych spójne ze związanymi z zatrudnieniem kluczowych kompetencji potrzebnych do skutecznej integracji w dzisiejszych czasach na rynku pracy;
  • zwiększenie motywacji osób ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami do integracji rynku pracy z zastosowaniem podejścia opartego na uczestnictwie know-how ;
  • poprawa dostępu do szkoleń związanych z zatrudnieniem dla osób defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami poprzez oferowanie możliwości kształcenia dostosowanych do indywidualnych uczniów w oparciu o otwarte zasoby edukacyjne (OER) związane z zatrudnieniem;
  • promowanie podejmowania innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia związanego z zatrudnieniem poprzez wspieranie podejścia partycypacyjnego uczenia się, odwróconego szkolenia i otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w kwestiach związanych z zatrudnieniem;
  • zwiększenie motywacji osób ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami nauki poprzez dostarczanie informacji na temat walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

O2. Organizacja modernizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich model (OMRA)

Głównym celem modelu OMRA jest przygotowanie organizacji szkolących dorosłych oraz ich pracowników do skutecznego wdrażania nowych metod i narzędzi edukacyjnych proponowanych przez model IMCRA. Cele są następujące:

  • wzmocnienie potencjału organizacji szkolących dorosłych działających w dziedzinie szkoleń związanych z zatrudnieniem oraz oferta nauki ICT oparta na wysokiej jakości dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami;
  • zwiększenie rozwoju zawodowego pracowników szkolących dorosłych poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych metod kształcenia: Otwarte zasoby edukacyjne (OER), podejście blended-learning i nowa rola trenera jako moderatora z wykorzystaniem podejścia partycypacyjnego uczących się;
  • zwiększenie udziału osób ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami uczenia się i zdolnościami do zatrudnienia, (np. młodzież wiejska) poprzez rozwój usług moderator-organizacja szkoleniowa;
  • wzmocnienie powiązań między organizacjami szkolącymi dorosłych, LGD, organizacji biznesowych i światem pracy (przedsiębiorstwa) w celu zwiększenia przepływu wiedzy związanej z zatrudnieniem do dzisiejszych czasów i do potrzeb rynku pracy.

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+,  with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube