Produkty


 1. Narzędzie do samodzielnej analizy;
 2. Otwarte zasoby edukacyjne dla wzmocnienia i uaktualnienia twórczych umiejętności;
 3. Otwarte zasoby edukacyjne zawodowe uaktualniające analizę doświadczeń dotyczących przedsiębiorczość;
 4. Portfolio przedsiębiorcy on-line;
 5. Poradnik dla organizacji szkolących dorosłych;
 6. Zbiór dobrych praktyk w zakresie modelu IMCRA;
 7. Krajowe warsztaty dla mediatorów z realizacji modeli IMCRA i OMRA;
 8. Krajowe warsztaty dla organizacji szkolenia dorosłych oraz partnerów społecznych i gospodarczych;

Rezultaty projektu


O1. Innowacyjny model szkolenia twórczych umiejętności młodych przedsiębiorców na obszarach wiejskich (IMCRA)

Głównym celem modelu IMCRA jest wspieranie (re-) integracji uczniów ze środowisk defaworyzowanych o mniejszych szansach na rynku pracy.

Cele są następujące:

 • przyczynianie się do zmniejszenia liczby nisko wykwalifikowanych dorosłych poprzez modernizację swoich umiejętności twórczych spójne ze związanymi z zatrudnieniem kluczowych kompetencji potrzebnych do skutecznej integracji w dzisiejszych czasach na rynku pracy;
 • zwiększenie motywacji osób ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami do integracji rynku pracy z zastosowaniem podejścia opartego na uczestnictwie know-how ;
 • poprawa dostępu do szkoleń związanych z zatrudnieniem dla osób defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami poprzez oferowanie możliwości kształcenia dostosowanych do indywidualnych uczniów w oparciu o otwarte zasoby edukacyjne (OER) związane z zatrudnieniem;
 • promowanie podejmowania innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia związanego z zatrudnieniem poprzez wspieranie podejścia partycypacyjnego uczenia się, odwróconego szkolenia i otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w kwestiach związanych z zatrudnieniem;
 • zwiększenie motywacji osób ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami nauki poprzez dostarczanie informacji na temat walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

O2. Organizacja modernizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich model (OMRA)

Głównym celem modelu OMRA jest przygotowanie organizacji szkolących dorosłych oraz ich pracowników do skutecznego wdrażania nowych metod i narzędzi edukacyjnych proponowanych przez model IMCRA. Cele są następujące:

 • wzmocnienie potencjału organizacji szkolących dorosłych działających w dziedzinie szkoleń związanych z zatrudnieniem oraz oferta nauki ICT oparta na wysokiej jakości dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami;
 • zwiększenie rozwoju zawodowego pracowników szkolących dorosłych poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych metod kształcenia: Otwarte zasoby edukacyjne (OER), podejście blended-learning i nowa rola trenera jako moderatora z wykorzystaniem podejścia partycypacyjnego uczących się;
 • zwiększenie udziału osób ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami uczenia się i zdolnościami do zatrudnienia, (np. młodzież wiejska) poprzez rozwój usług moderator-organizacja szkoleniowa;
 • wzmocnienie powiązań między organizacjami szkolącymi dorosłych, LGD, organizacji biznesowych i światem pracy (przedsiębiorstwa) w celu zwiększenia przepływu wiedzy związanej z zatrudnieniem do dzisiejszych czasów i do potrzeb rynku pracy.

Portfolio


 • ZNAJOMOŚĆ SAMEGO SIEBIE
 • KREATYWNOŚĆ
 • DOŚWIADCZENIA

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+,  with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube