error_reporting(0); Резюме | Birth of Ideas

Резюме


Предприемачеството е преди всичко начин на мислене. То обхваща мотивацията и капацитета на индивида, самостоятелно или в рамките на дадена организация, да идентифицира дадена възможност и да я използва, за създаване на нова стойност или икономически успех. Необходим е творчески и иновативен подход, за да се излезе успешно на съществуващия конкурентен пазар или, чрез промяна, да се създаде нов пазар. За да се развие успешно една бизнес идея са необходими: креативност и умения за въвеждане на иновации, добро управление и способности за адаптиране на бизнеса към оптимизиране на неговото развитие по време на всички фази от жизнения му цикъл.

Планът за действие на Предприемачеството има за цел да насърчи повече хора да започнат собствен бизнес и да помогне за предприемачите да се развиват успешно, като им помага да реализират пълноценно своите амбиции, чрез предоставяне на благоприятен бизнес климат. За по-нататъшния дневен ред на предприемачеството, Комисията на ЕС ще действа в пет стратегически области на политиката 18, която респондентите на Зелената книга са определили като особено важни за повишаване на предприемаческата динамика в ЕС, включително за насърчаването на предприемаческия начин на мислене. Обществените проучвания подчертават необходимостта от оценка на качествата на предприемачите и по-голяма осведоменост по въпроса за предприемчеството като вид заетост. Комисията на ЕС, заедно с държавите-членки в рамките на отворения метод на координация, насърчава предприемачеството, чрез представяне на примерни модели и маркиране на отговорно поведение у предприемачите, които вземат под внимание както настоящите така и бъдещите нужди на нашите общества.

Проектът „Инкубатор на идеи“ има три основни линии на действие: потенциални предприемачи, младежки групи и екипите на МИГ.

Партньорите в този проект определиха следните основни цели:

 • Да се подготват и обучават социални деятели (от обучителни центрове, читалища, МИГ и др.) и икономически субекти, които да насърчават креативността и да анализират добри практики на предприемачи от селски територии
 • Да се подготвят и обучават млади предприемачи от селски територии (фермери, ЗП и др. имащи бизнес на село)
 • Да се улесни достъпът до социалните и икономически субекти чрез предоставяне на онлайн обучение, базирано на метода на „Отворени обучителни средства“, пригоден към нуждите на обучаемите.
 • Да бъдат информирани младите хора в селските райони за възможностите за заетост чрез развиване на собствен бизнес
 • Да се насърчи развитието на ключови умения в обучението на възрастни и по-точно в областта на стимулиране на инициативността и предприемачеството.
 • Да се повиши капацитета на организациите предоставящи образование за възрастни и работещи в областта на заетостта, да предлагат качествено обучение, основано на ИКТ и обучение, пригодено към специфичните нужди на обучаемите с ограничени за обучения възможности, каквито са младите хора в селските райони
 • Засилване на професионалното развитие на обучителите чрез въвеждане на нови иновативни образователни методи с използване на „Отворени обучителни средства“ и смесен подход за обучение като се определя ролята на обучителя като посредник или фасилитатор
 • Да се повиши осведомеността за възможностите, които селската територия предлага като потенциал за развитие
 • Да помогне в развитието на селското население и да се предотврати миграцията към големите градове.
 • Да се даде тласък на икономиката в селските райони.
 • Да се подобри качеството на живот в селските райони.

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+,  with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube