error_reporting(0); Проектни резултати | Birth of Ideas

Проектни резултати


O1. Новаторски модел за обучение в развитие на творческите умения на млади предприемачи в селските райони (IMCRA)

Основната цел на IMCRA модела е да насърчава (ре-) интеграцията на учащите/обучаемите, които имат ограничени възможности за реализация на пазара на труда.

Целите са следните:

  • да допринесе за намаляване броя на ниско квалифицираните кадри чрез осъвременяване на техните творчески умения и свързаните със заетостта ключови умения, необходими за успешното им интегриране в днешния пазар на труда;
  • да увеличи мотивацията на хората в неблагоприятни условия за професионална реализация, да се интегрират в пазара на труда, като използват новаторски подходи базирани на чуждия опит и ноу-хау за потенциала на селските райони;
  • да се подобри достъпът до заетост, чрез предлагане на методи и възможности за обучение, пригодени към нуждите на учащите се и във връзка с установените трудови правоотношения с методите на „Отворени обучителни средства“
  • да се насърчи прилагането на иновационни практики в областта на заетостта, свързани с обучение чрез подкрепа на подхода за активно участие на обучаемите или интерактивно обучение по метода на „Отворените обучителни средства“
  • да се повиши мотивацията за обучение на хората с ограничени възможности за професионална реализация, чрез предоставяне на информация за различни форми на неформалното обучение.

O2. Организация за модернизиране на предприемачеството в селските райони

Основната цел на OMRA модела е да подготви обучителните организации и техните служители за ефективното прилагане на нови образователни методи и инструменти, предложени от IMCRA модела в рамките на обучението за възрастни. Целите са следните:

  • Да се укрепи капацитета на организациите за обучение на възрастни, действащи в областта на заетостта, за да предлагат високо качество на базата на ИКТ и обучения, пригодени към специфичните нужди на обучаемите с ограничени за обучения възможности, каквито са младите хора в селските райони
  • засилване на професионалното развитие на обучителите за възрастни чрез въвеждане на нови иновативни образователни методи: „Отворените обучителни средства“ (OERs), дистанционно обучение и ролята на обучителя като фасилитатор и посредник за получаване на знания и придобиване на умения;
  • Да укрепи връзките между обучителните организации, МИГ, бизнес организациите и работодателите (предприятия), за да се увеличи значимостта на проблемите по заетостта, свързани с обучителни дейности за нуждите на пазара на труда, които допринасят за развитие на предприемачески дух, способности за анализ на заобикалящата среда и творческите умения;

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+,  with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube