Асоциация за селско развитие (местна нициативна група) „Кампиня де Херес“

Асоциация за селско развитие (местна нициативна група) „Кампиня де Херес“

Асоциация за селско развитие (местна нициативна група) „Кампиня де Херес“ – участва активно в цялостното развитие на региона, като провежда дейности за социално-икономически растеж, насочени главно към младите хора. Нашата работа спомогна за подобряване на местни ресурси, изграждане на съвместни структури, внедряване на бизнес нововъведенията, за подобряване както качеството на производството, така и по отношение на околната среда. Ние стартирахме и изпълнихме много проекти като координатори или партньори (програми: Лидер, Лидер+ , LiderA и др.). С тези проекти успяхме да подобрим средата, в която се развиват местните хора и предотвратихме миграцията на човешки ресурси от селските райони, като осигурихме условия за развитеие на младежите в нашата територия.

www.jerezrural.com

Equipo Funámbula

Equipo Funámbula

За повече от десет години, “Equipo Funámbula” осъществява различни дейности, свързани с развитието на селските територии и работи по различни европейски програми (Equal, Лидер, Leader +, Лидер, POCTEFEX, …). Благодарение на тези проекти придобихме опит в разработването на методика за развитие и оценката на дейности.“Equipo Funámbula“ се фокусира върху консултурането на организации от селските и градските райони, които подкрепят развитието на млади предприемачи.За да се улесни процесите си по консултиране „Equipo Funámbulа“ разработи специализиран софтуер, който се изпълнява на регионално ниво (Funámbula Project, Savia и Crear). Тези системи се базират на качествен и количествен анализ на социални проекти и бизнес начинания. От друга страна, създадохме и системи за обучение на предприемачи; трейнинг курсове, събеседвания и онлайн обучения. Разработените от нас системи са насочени към организации като МИГ, Търговски камари, обучители.

www.funambula.es

Сдружение „БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ“

Сдружение „БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ“

Сдружение „БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ“ е организирало над 300 работни срещи, професионални визити, семинари, езикови и др. обучителни курсове, както и поредица културни обмени по програма „Младежта в Действие“. За участници в проекти за Мобилност по Програма Еразъм+, България Трейнинг осъществява подбор на работни места в български фирми за реализиране на стаж от страна на студенти и младежи от Испания, Франция, Италия и др. европейски страни. За стажантите ние организираме трансфери, езикови курсове, настаняване, посещения на туристически обекти и културни събития и осигуряваме условия за тяхната интеграция в страната, чрез преодоляване на културни и езикови различия. Ние извършваме цялостен мониторинг на стажантските дейности и помагаме на стажнтите да се адаптират към различна културна и езикова среда.

www.bulgariatraining.bg

„ARID Lacjum“

„ARID Lacjum“

„ARID Lacjum“ има богат опит в проекти със сходна на настоящия тематика. Асоциацията ни участва в проект по програма Леонардо да Винчи, свързан с пчелите и пчеларството като икономическа дейност за млади предприемачи. Проектът приключи успешно с отпечатването на наръчник за пчеларите. Асоциацията ни е партньор и по други проекти, свързани със селското стопанство. Развиваме също дейности в подкрепа на процесите за многофункционалност на малките и средни предприятия и за разнообразяване на политиките за развитие на предприемачеството и повишаване на доходите на населението в селските райони. Популяризираме проекти, свързани с опазването на околната среда и повишаване на знанията в тази област, свързани с нормите и стандартите за т.н. „кръстосано спазване „- съвременни методи на управление, с които се отчитат качествени и икономически критерии – като инициативи за съживяване на селските райони въз основа на традиционните културни ценности в различните райони на нашата провинция.

www.lacjum.org

Hof und Leben GmbH

Hof und Leben GmbH

Hof und Leben GmbH притежава висок експертен опит в консултациите, насочени към семейни фирми в сферата селското стопанство/селските райони. HuL консултира производители на храни и на енергия и прилага иновативни концепции за развитието на нови предприятия, добавящи стойност на съществуващата верига от фирми, чрез оптимизиране на бизнеса и икономика в селските райони. HuL има 6-годишен опит в тази област, и най-вече има познания върху предпоставките за успех в частните семейни предприятия.

www.hofundleben.de

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente –CPIP

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente –CPIP

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente –CPIP е румънска НПО, която работи в областта на Обучението през целия живот от 2005 г. CPIP е ангажирана с прилагането на принципа за предоставяне на равни възможности за всички граждани в обществените политики и свързаните с тях практики, като неразделна част от демократизацията и създаването на отворено общество, с цел да се гарантират условия за подобряване на предприемачеството и възможностите за развитие на младежта. Ние подкрепяме инициативи и разработваме програми и проекти за сътрудничество и иновативен подход към добрите практики в тази област. Основна цел на CPIP е насърчаване на обучението през целия живот посредством всички заинтересовани страни. Това се постига чрез участието ни в различни европейски инициативи и прилагането им на практика в регионални дейности за развитите на продукти и постигане на резултати. CPIP осъществявя програми и проекти, свързани с:

  • обучителни дейности за развитие на селските райони; селските зони могат да предложат алтернативи за устойчиви дейности и създаване на работни места.
  • здравето и безопасността на работното място в селските райони
  • подготовка на учители, които да използват мобилни технологии и гъвкави образователни методи, адаптирани за прилагане в селските и градските зони.

www.cpip.ro

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+, with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube