error_reporting(0); Birth of Ideas
Slide background
Slide background
Slide background

Начало


Планът за действие на Предприемачеството има за цел да насърчи повече хора да започнат бизнес и да помогне на предприемачите да просперират, чрез пълноценно реализиране на техните амбиции в условията на благоприятен бизнес климат. Проектът „Birth of Ideas“ („Инкубатор на идеи“) ще даде тласък на предприемачеството, чрез представените модели на креативни проекти на предприемачи с отговорно поведение, които се съобразяват както с настоящите така и с бъдещите нужди за развитие на нашите селски територии. Това са проекти специално насочени към младите хора в селските райони.

 • Кои сме ние?
 • Какво правим?
 • Как работим?

Европейско партньорство, в което участват различни по своята същност организации, представляващи достатъчно голямо разнообразие от културни, езикови, социални и икономически характеристики с опит в различни сфери.

Партньорството включва европейски и национални неправителствени организации и частни фирми, съставляващи релевантни и натрупали опит партнцори, обединени в стремежа си за стимулиране на предприемачеството, чрез представяне на творчески проекти и модели на отговорно поведение на много предприемачи, които отчитат както днешните, така и бъдещите нужди на нашите селски територии и по-специално на младите хора в селските райони.

Проектното предложение е новаторско, предлага нови образователни методи за работа, насочени към обучителни и други организации, НПО и др.

организации, НПО и др. Проектът развива и улеснява обучителния процес на социални и икономически субекти, свързани с предприемачеството, като Местни инициативни групи (МИГ), сдружения, асоциации, читалища и др., чрез анализиране на предприемаческия опит в селските райони и предоставяне на обучение за придобиване на творчески умения.

Проектът „Инкубатор на идеи“ ще насърчи предприемачеството, чрез представяне на творчески проекти и модели на отговорно поведение от страна на предприемачи, които отчитат както настоящите, така и бъдещите нужди на нашите селски територии, като вниманието се фокусира върху младите хора в селските райони.. Зелената книга. Предприемачеството в Европа (Брюксел, 21.1.2003. COM(2003) 27 окончателен вариант) и План за действие: Европейска програма за предприемачество, Брюксел, 11.02.2004, поставят необходимостта от работа по предприемачеството.

Проектът е тясно свързан с европейските политики за заетост и образование. „Европа 2020“ като стратегия за растеж и заетост има за цел постигане на 75% заетост за населението в трудоспособна възраст (20-64 години). Европейската комисия признава, че растежът и заетостта в Европа зависят от уменията на нейното население, съответстващи на нуждите за икономическо развитие.

Проектът “Инкубатор на идеи“ е иновативен, предлага новаторски модел на обучение (O1), който стимулира предприемаческия дух на обучаемите (младежи, предприемачи, ЗП и т.н.) с ограничени възможности за реализация на пазара на труда, чрез стимулиране на творческия подход, анализиране на предприемаческия опит на село и обучение за развитие на творчески умения.

Моделът е комплекс от два взаимосвързани, достъпни онлайн обучителни инструмента, които помагат на организации, обучаващи възрастни, за стимулиране на предприемачеството чрез анализ на добри практики, реализирани в селските територии и прилагане на техники за придобиване на творчески умения.

„Инкубатор на идеи“ се съсредоточава върху творческия процес за развитието на бизнес идеи, чрез използване на креативни техники, анализиране на добри практики от селските райони и адаптиране на методологията за ползването й от млади предприемачи. Проектът ще създаде материали, които стимулират творчеството и уменията за анализ на възможностите, които селските територии предлагат. Материалите ще бъдат аудио-визуални и ще се използват за обучението на социално-икономически или образователни субекти, които са в контакт с младите хора. Този проект подкрепя политиката за развитие на селските райони, която се управлява от групата на координатора и всички органи, отговорни за развитието на селските райони в ЕС (ПРСР, ЛИДЕР, ЛИДЕР+ и др.). Обучението по предприемачество на младите хора е приоритетна ос в програмите за развитие на територията на всички партньори.

За прокета


Резюме

Предприемачеството е преди всичко начин на мислене. То обхваща мотивацията и капацитета на индивида, самостоятелно или в рамките на дадена организация, да идентифицира дадена възможност и да я използва, за създаване на нова стойност или икономически успех. Необходим е творчески и иновативен подход, за да се излезе успешно на съществуващия конкурентен пазар или, чрез промяна, да се създаде нов пазар. За да се развие успешно една бизнес идея са необходими: креативност и умения за въвеждане на иновации, добро управление и способности за адаптиране на бизнеса към оптимизиране на неговото развитие по време на всички фази от жизнения му цикъл.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Стратегия

За да се постигнат проектните цели ще разработим два основни интелектуални продукта:

 • иновативен модел за обучение в изграждане на творчески умения на млади предприемачи в селските райони и анализ на бизнес опит от селските територии (IMCRA модел) (O1).
 • иновативен модел за Организация и модернизация на предприемачеството в селските райони (OMRA модел) (O2), за да се гарантира ефективното изпълнение на новите методи и инструменти, разработени в рамките на IMCRA модел.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Проектни резултати

Основната цел на IMCRA модела е да насърчава (ре-) интеграцията на учащите/обучаемите, които имат ограничени възможности за реализация на пазара на труда. Целите са следните:

 • да допринесе за намаляване броя на ниско квалифицираните кадри чрез осъвременяване на техните творчески умения и свързаните със заетостта ключови умения, необходими за успешното им интегриране в днешния пазар на труда;
 • да увеличи мотивацията на хората в неблагоприятни условия за професионална реализация, да се интегрират в пазара на труда, като използват новаторски подходи базирани на чуждия опит и ноу-хау за потенциала на селските райони;

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

 • O1. Новаторски модел за обучение в развитие на творческите умения на млади предприемачи в селските райони (IMCRA)
 • O2. Организация за модернизиране на предприемачеството в селските райони

Основната цел на IMCRA модела е да насърчава (ре-) интеграцията на учащите/обучаемите, които имат ограничени възможности за реализация на пазара на труда.

Целите са следните:

 • да допринесе за намаляване броя на ниско квалифицираните кадри чрез осъвременяване на техните творчески умения и свързаните със заетостта ключови умения, необходими за успешното им интегриране в днешния пазар на труда;
 • да увеличи мотивацията на хората в неблагоприятни условия за професионална реализация, да се интегрират в пазара на труда, като използват новаторски подходи базирани на чуждия опит и ноу-хау за потенциала на селските райони;
 • да се подобри достъпът до заетост, чрез предлагане на методи и възможности за обучение, пригодени към нуждите на учащите се и във връзка с установените трудови правоотношения с методите на „Отворени обучителни средства“
 • да се насърчи прилагането на иновационни практики в областта на заетостта, свързани с обучение чрез подкрепа на подхода за активно участие на обучаемите или интерактивно обучение по метода на „Отворените обучителни средства“
 • да се повиши мотивацията за обучение на хората с ограничени възможности за професионална реализация, чрез предоставяне на информация за различни форми на неформалното обучение.

Основната цел на OMRA модела е да подготви обучителните организации и техните служители за ефективното прилагане на нови образователни методи и инструменти, предложени от IMCRA модела в рамките на обучението за възрастни.

Целите са следните:

 • Да се укрепи капацитета на организациите за обучение на възрастни, действащи в областта на заетостта, за да предлагат високо качество на базата на ИКТ и обучения, пригодени към специфичните нужди на обучаемите с ограничени за обучения възможности, каквито са младите хора в селските райони
 • засилване на професионалното развитие на обучителите за възрастни чрез въвеждане на нови иновативни образователни методи: „Отворените обучителни средства“ (OERs), дистанционно обучение и ролята на обучителя като фасилитатор и посредник за получаване на знания и придобиване на умения;
 • Да укрепи връзките между обучителните организации, МИГ, бизнес организациите и работодателите (предприятия), за да се увеличи значимостта на проблемите по заетостта, свързани с обучителни дейности за нуждите на пазара на труда, които допринасят за развитие на предприемачески дух, способности за анализ на заобикалящата среда и творческите умения;

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+, with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube